Bói bài

Bói bài Cửu Huyền Thất Tổ

Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ

là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át,

mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai

!

Thành Tâm Khấn Nguyện: Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin!

Mời bạn mở bài