Khổng Minh Thần Toán

Muốn xin quẻ cầu tài, công danh, sự nghiệp, thi cử, đi xa, hay muốn biết cái vị lai mình mong cầu được ứng nghiệm rõ ràng, người cầu quẻ tâm phải thành, thân phải sạch. Đốt hương thỉnh nguyện, khấn vái thần linh nhờ chỉ dẫn sở nguyện của mình thì mới mong quẻ linh nghiệm và đúng đắn được. Các bạn cũng đã biết, sự linh ứng căn bản là ở nơi lòng mình vậy!

Mời bạn gieo thẻ

(Mời bạn bấm vào lư hương để xin quẻ)

Xin quý vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ Thành Tâm Khấn Nguyện.