Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Dương công kỵ nhật được xem là những ngày xấu nhất trong năm, làm việc đại sự cần phải tránh những ngày này.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 17-10-2017, Âm lịch: 28-8-2017, tức là ngày: Đinh Sửu Tháng: Kỷ Dậu Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Dương Công Kỵ.
Tuổi xung với ngày: Kỷ Mùi, Tân Mùi
Tuổi xung với tháng: Ất Mão, Tân Mão
Ngày Dương Công Kỵ trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 16
Tháng 2: ngày, 09
Tháng 3: ngày, 08
Tháng 4: ngày, 05
Tháng 5: ngày, 02, 30
Tháng 6: ngày, 26
Tháng 7: ngày, 25
Tháng 8: ngày, 29
Tháng 9: ngày, 19
Tháng 10: ngày, 16
Tháng 11: ngày, 13
Tháng 12: ngày, 10