Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Trong việc xem ngày cưới, ngày Không Phòng được đặt lên hàng đầu trong việc loại trừ các ngày được coi là bất lợi cho hôn thú. Kết hôn vào ngày Không Phòng chủ việc cô đơn, bất lợi, không hạnh phúc lâu dài. Cuộc sống gia đình hay trục trặc dễ đổ vỡ. Hôn nhân không được thuận lợi. Đây chỉ kỵ việc kết hôn, việc ăn hỏi không kỵ.
Có bài thơ nói về ngày Không Phòng như sau:
Xuân : Long - Xà - Thử kỵ Không Phòng.
Hạ : Khuyển - Chư - Dương phá bại vong.
Thu : Mã - Thỏ - Dần vô nghi dụng.
Đông : Kê - Hầu - Sửu kết hôn hung.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-02-2017, Âm lịch: 26-1-2017, tức là ngày: Canh Thìn Tháng: Nhâm Dần Năm: Đinh Dậu
Ngày này là ngày Không Phòng.
Tuổi xung với ngày: Giáp Thìn, Giáp Tuất, Mậu Tuất
Tuổi xung với tháng: Bính Dần, Bính Thân, Canh Thân
Ngày Không Phòng trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 02, 09, 10, 14, 21, 22, 26, 29, 30
Tháng 2: ngày, 06, 10, 11, 18, 22, 23
Tháng 3: ngày, 02, 06, 07, 14, 18, 19, 26, 30, 31
Tháng 4: ngày, 07, 11, 12, 19, 23, 24, 26, 29, 30
Tháng 5: ngày, 08, 11, 12, 20, 23, 24
Tháng 6: ngày, 01, 04, 05, 13, 16, 17, 25, 28, 29
Tháng 7: ngày, 07, 10, 11, 19, 22, 23, 31
Tháng 8: ngày, 03, 04, 12, 15, 16, 23, 31
Tháng 9: ngày, 01, 04, 12, 13, 16, 24, 25, 28
Tháng 10: ngày, 06, 07, 10, 18, 19, 22, 30, 31
Tháng 11: ngày, 03, 11, 12, 15, 18, 22, 29, 30
Tháng 12: ngày, 04, 11, 12, 16, 23, 24, 28