Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
"Mùa Xuân, rồng dậy non đoài.
Mùa Hạ, dê chạy cho ai bồi hồi.
Mùa Thu, chó sủa lôi thôi.
Mùa Đông, trâu lại cứ lôi kéo cày."
Nghĩa là: Mùa Xuân kỵ ngày Thìn, mùa Hạ kỵ ngày Mùi, mùa Thu kỵ ngày Tuất, mùa Đông kỵ ngày Sửu. Đây là những ngày Không Sàng, theo quan niệm dân gian những ngày này kỵ động thổ, hạ móng, đổ bê tông mái, cất nóc, tân gia, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng!
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 30-04-2017, Âm lịch: 5-4-2017, tức là ngày: Đinh Hợi Tháng: Ất Tỵ Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Không Sàng.
Tuổi xung với ngày: Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Hợi, Kỷ Tỵ
Tuổi xung với tháng: Tân Tỵ, Tân Hợi, Quý Hợi
Ngày Không Sàng trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 02, 14, 26, 29
Tháng 2: ngày, 10, 22
Tháng 3: ngày, 06, 18, 30
Tháng 4: ngày, 11, 23, 26
Tháng 5: ngày, 08, 20
Tháng 6: ngày, 01, 13, 25
Tháng 7: ngày, 07, 19, 31
Tháng 8: ngày, 12, 27
Tháng 9: ngày, 08, 20
Tháng 10: ngày, 02, 14, 26
Tháng 11: ngày, 07, 22
Tháng 12: ngày, 04, 16, 28