Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
"Mùa Xuân nghe tiếng kim kê.
Mùa Hè thỏ chạy biệt tăm băng ngàn.
Thu hầu, Đông hổ lâm san."
Nghĩa là: Mùa Xuân kỵ ngày Dậu, mùa Hè kỵ ngày Mẹo, mùa Thu kỵ ngày Thân, mùa Đông kỵ ngày Dần. Đây là những ngày Ngưu Lang - Chức Nữ, theo quan niệm dân gian ta thì không nên cưới hỏi vào những ngày này!
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 30-04-2017, Âm lịch: 5-4-2017, tức là ngày: Đinh Hợi Tháng: Ất Tỵ Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Ngưu Lang - Chức Nữ.
Tuổi xung với ngày: Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Hợi, Kỷ Tỵ
Tuổi xung với tháng: Tân Tỵ, Tân Hợi, Quý Hợi
Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 03, 15, 27
Tháng 2: ngày, 03, 15, 27
Tháng 3: ngày, 11, 23
Tháng 4: ngày, 04, 16
Tháng 5: ngày, 04, 16, 28
Tháng 6: ngày, 09, 21
Tháng 7: ngày, 03, 15, 27
Tháng 8: ngày, 08, 20, 25
Tháng 9: ngày, 06, 18, 30
Tháng 10: ngày, 12, 24
Tháng 11: ngày, 05, 17, 23
Tháng 12: ngày, 05, 17, 29