Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Niên Sát hay còn gọi là ngày Tuế Sát. Ngày Niên Sát là những ngày thuộc Tứ mộ, trong Bát tự, các nhật thần này tượng trưng cho cô đơn, lẻ loi, bất động. Vì thế tránh bắt đầu các công việc lớn vào những ngày Niên sát.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-09-2017, Âm lịch: 3-8-2017, tức là ngày: Nhâm Tý Tháng: Kỷ Dậu Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Niên Sát.
Tuổi xung với ngày: Bính Thìn, Bính Tuất, Giáp Ngọ, Canh Ngọ
Tuổi xung với tháng: Ất Mão, Tân Mão
Ngày Niên Sát trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30
Tháng 2: ngày, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28
Tháng 3: ngày, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
Tháng 4: ngày, 01, 02, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25
Tháng 5: ngày, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29
Tháng 6: ngày, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28
Tháng 7: ngày, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28
Tháng 8: ngày, 01, 02, 03, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31
Tháng 9: ngày, 01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26
Tháng 10: ngày, 06, 07, 08, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31
Tháng 11: ngày, 01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30
Tháng 12: ngày, 01, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31