Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Khi muốn xem ngày giờ tốt để làm việc gì quan trọng lớn lao, người xem ngày phải trước tiên loại ra ngày Sát Chủ.
Phàm làm những việc gì quan trọng như động thổ, cất nóc, cưới hỏi, an táng … nhằm vào ngày này là khó bề thuận lợi, hay phát sinh tai ương họa hại, chuốc lấy rủi ro.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-09-2017, Âm lịch: 3-8-2017, tức là ngày: Nhâm Tý Tháng: Kỷ Dậu Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Sát Chủ.
Tuổi xung với ngày: Bính Thìn, Bính Tuất, Giáp Ngọ, Canh Ngọ
Tuổi xung với tháng: Ất Mão, Tân Mão
Ngày Sát Chủ trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 04, 05, 10, 16, 17, 22, 30, 31
Tháng 2: ngày, 06, 11, 12, 18, 23, 24
Tháng 3: ngày, 02, 03, 05, 08, 14, 15, 17, 20, 26, 27
Tháng 4: ngày, 01, 02, 08, 13, 14, 20, 25, 28, 29
Tháng 5: ngày, 01, 04, 10, 11, 13, 16, 22, 23, 25, 29
Tháng 6: ngày, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 27, 28, 30
Tháng 7: ngày, 04, 09, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 28
Tháng 8: ngày, 02, 03, 05, 09, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 30
Tháng 9: ngày, 04, 07, 09, 11, 16, 19, 23, 25, 26
Tháng 10: ngày, 01, 05, 07, 08, 13, 17, 19, 22, 25, 28, 29
Tháng 11: ngày, 03, 06, 09, 10, 15, 18, 24, 25, 30
Tháng 12: ngày, 06, 07, 12, 18, 21, 22, 29, 30