Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Vãng Vong còn được gọi là "đi mà không về". Nếu gặp ngày Vãng Vong không nên làm việc gì lớn, đặc biệt là rất kiêng kỵ xuất hành
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-06-2017, Âm lịch: 28-5-2017, tức là ngày: Canh Thìn Tháng: Bính Ngọ Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Vãng Vong.
Tuổi xung với ngày: Giáp Thìn, Giáp Tuất, Mậu Tuất
Tuổi xung với tháng: Mậu Tý, Canh Tý
Ngày Vãng Vong trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 02, 14, 26
Tháng 2: ngày, 08, 20
Tháng 3: ngày, 07, 19
Tháng 4: ngày, 03, 15, 30
Tháng 5: ngày, 12, 24, 28
Tháng 6: ngày, 09, 21, 24
Tháng 7: ngày, 06, 18, 30
Tháng 8: ngày, 11, 26
Tháng 9: ngày, 07, 19, 22
Tháng 10: ngày, 04, 16, 20
Tháng 11: ngày, 01, 13, 28
Tháng 12: ngày, 10, 25