Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 100 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly


Hỉ! Hỉ! Hỉ! Chung phòng bỉ,
Hoạch đắc ly long hạm hạ châu.
Hốt nhiên thất khước,
Hoàn tại thủy lý.

Vui vẻ nên phải phòng sầu,
Hiện nay tuy được hợp chầu long ly. 
Bỗng nhiên lại mất thực kỳ,
May còn dưới nước, chưa gì đáng lo.

LỜI BÀN 
Quẻ này chỉ cái tượng được mà lại mất. Bóng trong gương trăng đáy bể, tất cả chỉ là ảo ảnh không có thực. Trường hợp này cũng thế. Tuy nhiên nếu biết lo lắng giữ gìn cẩn thận, ắt có thể giữ được, khỏi mất để đến nổi tay không. Người xin được quẻ này nên đề phòng hết sức cẩn thận mới được.
Ý quẻ nói rằng: Những sự cầu mưu của bạn tuy được thành đạt vui vẻ, nhưng cũng nên phòng khi quá vui lại sanh việc sầu gây ra những điều không hay, cần phải cẩn thận mới giữ được vui lành chung thủy, nếu không khó tránh chuyện phiền lòng, như lời quẻ thơ nói hiện nay tuy được hợp chầu long ly, bỗng nhiên lại mất thực kỳ vậy. Tuy nhiên như câu chót nói chưa đến đổi đáng ngại lắm.

Quẻ dạy: Việc thành, không khéo e mất. Cẩn thận, đắn đo trong mọi việc mới thành đạt hoàn toàn. Cầu tài, cầu danh được, nhưng phòng tiểu nhân. Đánh số tốt. Số hên: 1, 10, 11, 21.
*Giải :Đề phòng lúc cực tốt sẽ nảy sinh việc không hay xảy đến.
(Nguồn sưu tầm)