Đăng lúc: 08:32:35 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 122 - TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Đoài


Chỉ! Chỉ! Chỉ!
Hữu chung hữu thủy.
Tự nguyệt như hoa,
Thủ thành nhi dĩ.

Thôi! Thôi! Thôi! 
Đã có thủy chung rồi.
Trăng sáng hoa tươi nở, 
Chỉ cần gìn giữ thôi. 

LỜI BÀN 
Quẻ này khuyên ta nên biết tri túc nghĩa là biết đủ. Duy chỉ có tri túc mới có thể bảo vệ được thủy chung. Và cũng chỉ duy có tri túc mói có thể giữ được thành cục. Trăng có lúc khuyết lúc tròn. Hoa có lúc nở lúc tàn, đó là cái đạo tuần hoàn đi đi rồi lại lại. Người xin được quẻ này cũng y như vậy.
Ý quẻ cho biết những việc cầu xin của bạn, mỗi người có một số phận riêng biệt khác nhau, nghĩa là số phận của mình trời đã định sẵn rồi. Chớ phải do người muốn hay không muốn, đó là thuộc phần mầu nhiệm huyền cơ, khó mà giải nghĩa bằng khoa học.
Nên quẻ khuyên rằng: Cảnh tình của bạn hiện nay đã đẹp như trăng như bông, chỉ cần giữ gìn. 

Quẻ dạy: Đừng tham vọng. Tùy sức tùy tài mà tính, thì hay hơn. Thời vận đến rồi đó, cứ tiến tới làm ăn, là tốt. Tham vọng quá thành thất vọng đó. Cầu tài, cầu danh được vừa phải. Đánh số hạp. Số hên: 2, 1, 12, 21, 22, 11, 20, 10. 
*Giải thiêm :việc thành bại được thua ở đời không sao ra ngoài lý nhân quả mà rán cầu thêm, hãy bằng lòng với cái mình đang có là tốt.
(Nguồn sưu tầm)