Đăng lúc: 08:32:35 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 128 - HẠ HẠ 

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn


Hòa bất hòa,
Đồng bất đồng.
Phiên vân phúc vũ kỷ thành không,
Tiến thoái tu phòng chung thiếu công.

Hòa đồng chẳng có hòa đồng, 
Trở mây làm gió hao công chẳng thành.
Dầu là hết sức khôn lanh, 
Tiến lui cẩn thận mới lành được yên. 

LỜI BÀN 
Quẻ này cho thấy đối với người quân tử, ta đã tuyệt, mà đối với kẻ tiểu nhân, ta cũng chẳng được họ mến yêu. Bởi thế cho nên trên đường đời lui tiến, lận đận mãi cũng chẳng nên công trạng gì, phải chăng đó là một cái lỗi lớn của mình? Người xin quẻ này rất nên gấp rút sửa mình nếu có lỗi thì thật hết sức tích cực, trái lại nếu không thì cũng nên suy gẫm để tiến bộ chứ chớ nên ngồi lỳ đó mà lãnh đủ tai họa.
Theo ý quẻ cho biết như hòa mà chẳng đồng, nghĩa là nói công việc cầu mưu của bạn còn nhiều trắc trở và chưa được thuận lợi dầu là cố sức đến đâu cũng chỉ hao công mà thôi hơn nữa những việc cầu mưu phải cẩn thận nữa thì mới được yên lành. 

Quẻ dạy: Dừng lại, chớ tính, bất lợi, bị ngăn cản, trở ngại. Cần tùy thời, tùy thế và nhớ khôn lanh, may ra sau này mới hay mà thôi. Cầu tài, cầu danh chẳng lợi. Đánh số bị thua. Số hên: 28, 12, 21, 82, 1, 2, 8, 11. 20. 
*Giải :Không tốt. Nếu hỏi về sự nghiệp, phiền não không ngừng. Nếu hỏi về tình cảm hoặc hôn nhân thì chê tướng kỵ thần không hợp nhau, tới lui cẩn thận.
(Nguồn sưu tầm)