Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 140 - HẠ HẠ 

Hỏa Thủy Vị Tế
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khảm


Ngộ bất ngộ,
Phùng bất phùng.
Nguyệt trầm hải dê,
Nhân toại mộng trung.

Gặp không gặp, có điều chi,
Phùng không phùng, thực quái kỳ lạ thay.
Trời trăng đã lặn biển tây, 
Còn người nghê ngủ, thắm đầy mộng mơ. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ cái tượng: kẻ thất phu táng chí, người bạn nữ thương xuân. Hai câu thơ sau ngụ ý khuyên răng rất sâu xa. Người xin được quẻ này thiết tưởng chớ lấy điều đặc thất mà ban lòng khiến lo rầu táng chí.
Chi bằng phó mặc tự nhiên hòng mong điều đạt quan trong cõi thế.
Theo ý quẻ cho hay, việc cầu xin có thể hiệp, tính thời vận của người chiếm quẻ thì chưa gặp. Song việc đời do người ta tạo nên, đúng như có câu nói Sự bại lâu vì nên hãy cố gắng hăng hái cầu tiến, cũng có thể chiến thắng. 
*Giải :Việc muốn hỏi đang ở tình trạng quá xa vời mộng mị.
(Nguồn sưu tầm)