Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 143 - HẠ HẠ

Hỏa Thủy Vị Tế
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khảm


Kham thán nhoại biên ưu,
Lưu ly, ta mạc vận.
Ý tự cánh khiên triền,
Tâm loạn, thần điên đảo.

Than thở việc ngoài đã quá lâu,
Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu.
Ý tình chẳng được ngày yên dạ,
Điên đảo tinh thần biết tính đâu. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ táng loạn lưu ly nối gót mau tới trong thì lo, ngoài thì ngại, không thể nào đề phòng nổi. Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan, mình muốn khóc mà không khóc được. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm.
Quẻ thơ nói: Bạn hiện đang lo phiền nhiều việc, tinh thần điên đảo buồn khổ, không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải. 
Nói cách khác: Hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông. Những việc cầu xin của bạn khó mà được toại nguyện trong lúc này, phải trải qua một thời gian nữa , thì mới có thể mưu tính việc một cách thành công. 

Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Chớ cưỡng cầu tính e bất lợi. Ẫn nhẫn cho qua vận bỉ, thời xấu sau mới hay. Cầu danh, cầu lợi đều bất thông. Đánh số dở. Số hên: 3, 4, 1, 43, 14, 34, 41, 11, 44, 33.
*Giải :Điềm chẳng lành, người được quẻ nầy đang phải lo âu việc công cũng như việc tư, nguy khốn vây quanh lớp lớp.
(Nguồn sưu tầm)