Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 147 - THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn


Khả súc khả sừ,
Phiến ngọc thốn châu.
Đình đình ổn ổn,
Tiền ngộ lương đồ.

Hãy nên chia dựng mến yêu,
Như dành châu ngọc ít nhiều cũng sang.
Đường đi ổn định khang trang,
Tiền đồ ngàn dặm, vận đang sắc màu. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ tích đức lại tổ tông mà hưởng đức lại con cháu. Phiến ngọc tấc châu chỉ công đức. Còn câu sau nói mọi việc đều được thuận lợi toại nguyện có thể nắm chắc trong tay, chứ không còn nghi ngại điều gì nữa. Người xin quẻ này có thể tin tưởng rằng cứ cầu là ứng.
Ý quẻ dạy rằng: Ở đời hãy hòa thuận được tức như giữ được nhiều châu ngọc vậy, ắt bước tiến trên đường đời của bạn chẳng những được thong dong bình an mà về tương lai còn sẽ được rạng rỡ nữa là khác. Vậy những việc cầu xin của bạn, nếu là mưu tính đúng đắn ắt thành đạt toại nguyện. 
Đến thời rồi, lo gì nữa. Chỉ cần tu nhân, tích đức cho nhiều., thì đường đời tương lai ắt sẽ rộng mở nhiều hơn hiện tại. Cầu tài cầu danh đắc quả. Đánh số ắt trúng. Số hên: 4, 7, 1, 47, 14, 41, 74, 17. 
*Giải :Chẳng nên lãng phí thời gian, gặp vận tốt hãy bắt tay xây dựng tương lai tốt đẹp ngay đi.
(Nguồn sưu tầm)