Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 150 - HẠ HẠ 

Bát Thuần Chấn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn


Đại sự khủng nan do,
Tàn hoa bất tái biến.

Việc lớn lâu nay tính khó thành, 
Tại vì vận xấu khắp chung quanh.
Hoa tàn cũng khó xanh tươi lại,
Trời định cho rồi người phải đành. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ tình huống hết sức gieo neo, gia đình không được yên vui. Phàm việc không thể muốn theo ý muốn được, duy chỉ có điều có tu tâm tu tỉnh cho tâm địa tốt lành, thì ách vận mới mong dời đi được. Người xin được quẻ này nên lấy việc làm yếu vụ còn việc khác hãy gác đó.
Bài quẻ đã nói rất rõ: khuyên người nên an phận, chờ đợi thời vận là tốt hơn. Chớ nên ước những gì quá cao đẹp mà không hay, vì hiện nay tình cảnh cũng như số vận như quẻ xin được quá xấu vậy. 

Quá xấu, bế tắc. Nên ẩn nhẫn chờ cơn giận bỉ qua. Trời định sẵn số phận rồi, không thể cưỡng cầu mà được. Mọi việc cầu đều xấu. Đánh số không tốt. Số hên: 5, 1, 15, 51, 10, 50. 
*Giải :Thời cơ đã qua rồi—Ánh sáng sắp tắt thôi—Muốn mưu đồ việc lớn—Như bẻ nạng chống trời.
(Nguồn sưu tầm)