Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 223 - HẠ HẠ 

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn


Tiến bộ thả bồi hồi,
Xuân phong liêu nhứ phi.
Thủy tân hành khách quyện,
Châm bạn đa nghi thai.

Sao đang bước tiến lại ngừng,
Gió xuân thổi liễu lưng chừng lay lay.
Mé sông hành khách mệt thay,
Đêm khuya ôm mối sầu tây nản buồn. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ trong cái cát có cái hung, mệnh vận chưa thông. Đường vào ba thực khó đi, lại còn có cái ý đổi rời nhưng không quyết, phiêu bạt vô định. Người xin được quẻ này cần phải mười phần lưu ý mới được.
Cảnh tình của bạn lẽ ra đang ở trong cảnh vui vẽ không có phiền não, nhưng vì bạn mưu tính lưng chừng. Vì thiếu sự quả quyết cho nên cảnh tình trở nên kém đi và bạn trở nên buồn nản.
Do đó những việc cầu mưu cần phải cố gắng và chuyên tâm quả quyết mà làm mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp.
Đáng lẽ hay, hóa dở. Vì tại ta, cần phấn đấu, thì cuộc đời mới nên hương. Đánh số không hạp. Số hên: 2, 3, 23, 32. 
*Giải:Mọi việc cứ tuần tự mà tiến tới sẽ ổn, qua thời gian việc sẽ thành mặc dù có bị chút ít trở ngại từ bên ngoài tác động vào.
(Nguồn sưu tầm)