Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 24 - HẠ HẠ 

Thiên Lôi Vô Vọng
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Chấn


Ý kiết kiết,
Tâm thích thích.
Yếu bình an,
Phòng xuất nhập.

Ý buồn biết tính gì đây,
Cho thêm xót dạ, cho khuây ý tình.
Muốn yên chớ có đăng trình,
Mà thêm gian khổ phận mình đắng cay. 
LỜI BÀN 
Người xin được quẻ này hãy an tâm, an phận thủ kỷ, đề phòng cẩn thận lúc ra vào. Buôn bán thì chớ có đấu lưng cân nhẹ. Học trò thì chớ có khinh thánh miệt hiền. Làm quan tại triều thì chớ có tham lam hối lộ. Ở nơi nhà quê thì chớ có gây gổ đấu tranh. Tóm lại cần có một thái độ vô cùng thận trọng việc xử thế tiếp việt.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay hoàn cảnh của người rất là buồn phiền, đang lâm cảnh lúng túng. Do đó, tất cả công ăn việc làm của bạn cần nên cẩn thận, nhứt là đi xa không tốt, và thận trọng đừng làm những chuyện xa với sức mình, mà nên an phận chờ thời là tốt hơn.
Quẻ dạy: Mọi sự bất thông. Làm đâu hỏng đó. Đi xa còn gặp nguy. Chẳng lợi mà còn hao tổn tâm cơ, tiền bạc là khác. Chỉ nên ẩn nhẫn chờ thời là tốt nhất. Cầu tài bất thông. Chưa thuận dịp. Xấu lắm. Số hên: 20, 44, 22, 4, 24.
*Giải:Giữ gìn lời nói, cẩn thận việc làm, ắt được an ổn.
(Nguồn sưu tầm)