Đăng lúc: 08:32:14 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 241 - HẠ TRUNG 

Bát Thuần Khảm
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm


Nhất niệm đạo thượng đường,
Nhất niệm nhập địa ngục.
Địa ngục thượng đường,
Tiện phân vinh nhục,
Chí lập niệm đầu yếu chân,
Bất khả túy nhân mục lục.

Một bên lên chỗ thiên đàng phân minh.
Chọn đường lập chí phải tính,
Chớ nên theo kẻ lình bình thì nguy. 

LỜI BÀN 
Quẻ này dạy ta nhất thiết tự mình phải làm chủ lấy mình, chớ nên nghe người dèm pha, để đến nổi vinh nhục không phân biệt được, rồi cho là bên nào cũng được cả. Một ý nghĩ đã sai thì thân ta rớt xuống hố sâu nhơ nhuốc. Bởi thế Người xin được quẻ này nên phải lập lấy phương châm cho đời mình để tránh lỗi lầm.
Ý quẻ nói hai đàng địa ngục rất rõ ràng, bạn khi chọn lựa phải lý trí và khôn khéo chớ nên tùy ý theo người làm xấu thì nguy lắm nghĩa là nói sự phải trái rất rõ ràng nên phải làm những điều chính đáng, mà đừng theo tà vậy, thì việc cầu mưu của người mới mong có kết quả tốt đẹp và ngược lại. 
Đạo đức làm đầu, chớ theo đường tà vậy thì nguy lắm. Cầu danh lợi tùy tâm và hành động của ta, đánh số tốt chút ít. Số hên: 2, 4, 1, 14, 41, 21, 42, 24. 
*Giải :Được vinh dự hay nhục nhã là do cái gốc “ một niệm” thiện ác mà ra cả. Nếu cứ bắt chước theo người, ai sao tôi vậy, thì một đời tầm thường trôi qua, há chẳng phải là điều đáng tiếc lắm sao?
(Nguồn sưu tầm)