Đăng lúc: 08:32:14 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 252 - HẠ HẠ 

Thủy Phong Tỉnh
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Tốn


*Thi:
hưu hưu hưu ,
quá liễu tam niên hựu lục chu , 
bất mãnh tỉnh , 
hoạ đáo đầu .

-Dịch:-
thôi thôi thôi, 
khoảng chừng ba năm rưỡi trở lại đây,
có hành động xấu, không chịu tỉnh ngộ sửa đổi,
tai họa lớn đến, hối hận chẳng kịp. 
*Giải :Ba năm rưỡi gần đây, có những hành động khác thường, cần phải ngừng lại. Tăng cường thêm sự phàn tỉnh về việc quá khứ mà cải sửa lại, mới tránh được hậu quả nặng nề.

Quẻ này chỉ bảo rõ: Tai vạ, lầm lạc đang tới, mọi việc chẳng việc nào thành. Muốn hy vọng để có thể mưu tính làm ăn, cần phải để cho quá ba năm sáu tháng mới chắc. Nếu không nhất định phải chịu những điều nguy hiểm bất trắc. Cẩn thận kẻo lầm lỡ, thua lỗ.

Căn cứ quẻ thơ này mà bàn, quẻ xấu, không có gì đáng cầu nữa, yên phận là hơn, nhất là việc cầu tài nên gạt bỏ ý muốn đó đi vì quẻ quá xấu, nghĩa là vận trình của bạn còn bế tắc chưa được hanh thông thì cầu cái gì được nữa. Hơn nữa xưa có câu: ”Nhân vì tài, tử. Điểu vì thực, vong”. Vậy nên tự liệu cho kỹ thôi. 

Quá xấu, mọi việc đều bế tắc cả. Yên phận chờ thời, tính cũng mất công mà thôi. Đánh số, bất thông. Số hên: 2, 5, 52, 25.
(Nguồn sưu tầm)