Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 256 - HẠ HẠ 

Thủy Thiên Nhu
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Càn


Đông Nam Bắc tương lai thành cố khứ,
Yên kế địa, thương sinh vô tồn tế.
Nhược yến dại phấn hùng tâm,
Thủy nguyên bất tri hà xứ.

Đông Nam lượng đất thành như không,
Bá tánh phương kia cũng khổ cùng.
Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn,
Biết đâu được có nước nguồn sông. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ đại nạn sắp đến, kiếp số khó tránh: 3 phương Đông, Nam, Bắc đều không phải là chỗ yên thân. Duy chỉ còn phương Tây là phương bình tỉnh yên ổn, tới đây còn mong là có làm được việc gì. Nhưng lại tiếc phải cái nơi đất khách quê người có định kế lâu dài được không. Người xin được quẻ này cần nên cấp tốc lo liệu chớ có do dự chậm trễ thì may ra mới đỡ được phần nào tai hại.
Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn muốn thành đạt thực là khổ nhọc, vì hai câu sau nói: Muốn khởi hùng tâm cứu thế nạn, mà chẳng biết được nước sông ở đâu. Nghĩa là nước nguồn sống của vạn vật, không nước thì làm sao sống. Vậy việc cầu xin của bạn muốn thành đạt, thì phải chịu gian nan, cố gắng không ngừng thì mới có thể an ủi phần nào. 
Muốn nên công, phải gắng sức. Công việc tính toán vô cùng khó. Hãy chờ thời là hơn, bôn ba tranh đấu chẳng có ích gì. Đánh số, không hạp. Số hên: 2, 5, 6, 25, 26, 62, 65, 56.
*Giải :Tình hình đang rất nguy hiểm, lo lắng đến gần rồi. Như muốn tìm đường sống nơi đất chết, nên trước tìm cầu cho được nguồn nước cứu được sinh mệnh con người.
(Nguồn sưu tầm)