Đăng lúc: 08:32:03 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 309 – TRUNG THƯỢNG

Sơn Thiên Đại Súc
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Càn


*Thi :
Thái Bạch hiện Tây Nam , 
long xà tương cạnh trục , 
long tự phi thượng thiên , 
xà khước bị hình lục .
-Dịch:- 
Sao Thái bạch hiện ở Tây nam,
rồng rắn đánh đuổi nhau, 
rồng tự bay lên trời, 
còn rắn bị phân thây.

*Giải:Quẻ nầy để chỉ cho người hãy nhớ câu:- “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” (thiện ác cuối cùng đều có báo ứng)

Quẻ này chủ chánh không thắng tà, lý chẳng thắng số. Cạnh tranh, chiến đấu, ắt phải một chết, một sống, lẽ trời rõ ràng là như thế. Người xin được quẻ này nên hiểu rằng chánh bất tất phải tự cưỡng tranh vật lộn làm gì.

Ý quẻ mách rằng hiện nay thời vận đã đến lúc hanh thông, tất cả việc cầu dễ dàng hơn trước rồi, song những việc mưu tính phải chính đáng ngay thẳng, không nên dính đến ma tà thì mới nên. Bởi bài thơ ví rằng Long Xà đấu sức, ý chỉ con rồng là chính con rắn thuộc tà ma và cuối cùng bị tà ma giết. Đó là đi đường chính đạo, chớ nên theo đường tà ma mà có hại đấy.

Vậy bạn cầu mưu những việc gì cần phải nhờ đến phước đức, ắt sẽ được bình an và làm ăn dễ chịu. 

Có cuộc ganh đua. Cuối cùng chính thắng tà. Hanh thông, tốt đẹp. Biểu tượng: rồng, rắn. Đánh số được. Số hên: 38, 30, 80, 83, 3, 8.
(Nguồn sưu tầm)