Đăng lúc: 08:31:52 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 366 – THƯỢNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khôn
Nội Quái: Chấn

*Thi :lô trung hoả , sa lí kim , công lực đáo , đan đỉnh thành . 
-Dịch:- lửa trong lò, vàng trong cát, công lực đến, lò thuốc linh đan luyện thành.

*Giải :Công phu đúng mức, việc gì cũng làm xong.

Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được, nguyện vọng chưa thể tới. Khai lò nổi lửa, đãi cát tìm vàng, quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt, cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến, mong cho mau xong mau thành.

Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng, muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới, mới đạt được ý muốn. Chớ ngồi trông mà nên, nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức, cố gắng, thì mới thành công.

Như vậy, hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh, hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một, đừng thối chí ngả lòng, ắt có ngày thành đạt toại nguyện. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân".

Phải làm, chớ không ngồi chờ thời, để tự nhiên nó đến, cố gắng làm thì sự ắt thành. Đánh số hạp ít. Số hên: 3, 6, 5, 63, 65, 56, 35.
(Nguồn sưu tầm)