Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 44 - HẠ TRUNG 

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn

Tứ cố vô môn lộ,
Đào Nguyên lộ khả thông.
Tu luyện thành chính quả,
Vạn tuế thọ như tùng.

Dòm ngó bốn phương tắt nẻo cùng,
Chỉ còn đường ngõ đào nguyên thông.
Muốn thành chánh quả nên tu luyện,
Vạn thọ trường sanh mới phải công.
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ họa phúc không cửa, duy chỉ do người rước lấy đó mà thôi. Hãy bỏ con dao phai xuống ngồi ngay xuống mà niệm Phật, khổ tâm tu luyện, hà tất lại để mình rơi vào vòng tục lụy. Người xin được quẻ này nên biết cái cơ vinh nhục mà tự vận dụng lấy, bất tất phải trách người oán trời.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay tình cảnh của người, đường đời bước tới cũng như tất cả những điều cầu mưu, các ngã đường đi đều bị bế tắc, không ngõ nào đi nữa. Mà chỉ còn con đường đi Đào Nguyên có thể thông hành thôi (Đào Nguyên là nơi cảnh tiên) và tu luyện mới có thể thành chánh quả, mới có thể sống dai. 
Ý quẻ muốn nói rằng: Người nên cố làm việc phước đức và mưu tính những điều đúng đắn, chớ đặt cao vọng quá là hơn. 

Quẻ khuyên: Chỉ nên đi tu, thời vận chẳng mấy thông. Làm ăn phải ẩn nhẫn đợi chờ. Nên an phận thủ thừa là hay. Cầu tài, cầu danh vừa phải, chậm. Đánh số hạp chút ít thôi. Số hên: 4, 40, 44, 14, 24, 34. 
*Giải:Đang ở giai đoạn trung bình, chớ than thở sao đời chẳng gặp may, chỉ vì tự mình thiếu khổ luyện siêng rèn, lo gì chẳng thành công.
 
(Nguồn sưu tầm)