Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 53 - HẠ HẠ 

Bát Thuần Đoài
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài


Tu trước lục,
Mạc viên vu.
Tràng cau câu hướng thiên thừ quạt,
Trục dục no trung đắc cự ngạo.

Phải ra sức chớ đi xa,
Hãy nên gìn giữ bước qua khỏi cầu.
Hang con cóc lại thả câu,
Trên cây hết cá, xây lầu trên mây.
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ muốn tính toán làm ăn tất nhiên là phải nhọc sức.
Trong khi bôn ba vất vả, nếu không dụng vào những công việc: sắt, súng, kim châm, đá mài, thì không thể nào bước dần vào gia cảnh được.
Người xin được quẻ này có hy vọng tiến tới được, song trước hết, phải trải qua bao nhiêu tàn khổ mới có ngày tươi sáng được.
Theo quẻ thơ nói: Người hãy nên cố sức mà làm và đừng đặt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không, kết quả của sự cầu mưu của người ắt như thả câu vào hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi chẳng lợi ích gì cả.

Quẻ dạy: Mọi việc nên đình đốn. An phận là hơn. Quá cao vọng càng thất bại. Nên chờ đợi. Mọi việc đều bất thông. Cầu danh, cầu lợi khó mong đạt. Đánh số e bị thua. Biểu tượng: cá, cóc. Số hên: 35, 53, 5, 3, 33, 55, 50, 30. 
*Giải: Được quẻ nầy, hãy gắng hết sức mình, chẳng nên mãi lo du hí bỏ bê công việc, sự mong mỏi tự nhiên được thành.
(Nguồn sưu tầm)