Đăng lúc: 08:32:54 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 54 - HẠ HẠ 

Bát Thuần Đoài
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Đoài


Vô tung vô tích,
Viễn cận nan mịch.
Hãn hải hành chu,
Không lao phí lực.

Không hình không bóng hỏi ai,
Xa gần chẳng thấy, kiếm hoài thấy đâu.
Biển nay cạn, thả thuyền châu.
Hao công tốn sức, cố cầu vẫn không.
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ mọi việc đều không tốt: bói xem bệnh thì chẳng lợi, hỏi danh và tài thì cả hai đều không xem thai nghén thì sản phụ hoảng kinh, tìm người đi thì người đi không tới, hỏi mưu sự thì mọi việc không thành.
Trong trường hợp thiên niên vạn nan này, nếu biết tỉnh ngộ mau lẹ thì cũng có thể vản hồi được cảnh ngộ và thuận thao được lòng người.
Ý quẻ nói rằng: Hiện nay, thời vận của con người vẫn còn bế tắc, chưa thể làm ăn gì được, mà phải theo lối sống lâu nay là hơn. Còn nếu cần hỏi về việc của cải mất lạc thì khó tìm lại.
Sở dĩ tôi dám bàn giải như vậy là căn cứ bốn câu thơ trên nói rằng không hình bóng, kiếm khắp xa gần chẳng thấy, vậy nếu xin hỏi mất đồ còn hy vọng gì. Và hai câu sau nói: Biển cạn không nước thuyền làm sao đi được, đó có phải hao công tốn sức chăng.

Quẻ dạy: An phận thủ thường, giữ mức cũ. Công việc bế tắc, xoay sở mấy cũng thất bại. Đau bệnh gặp thầy, mất đồ khó kiếm. Cầu mưu, cầu tài còn lâu, lúng túng là khác. Đánh số khó trúng. Số hên: 40, 50, 44, 55, 4, 5, 54, 45.
*Giải:mọi việc khó thành .
(Nguồn sưu tầm)