Đăng lúc: 08:32:46 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 62 - HẠ HẠ 

Trạch Lôi Tùy
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Chấn


Thâm đàm nguyệt,
Chiếu kính ảnh.
Nhất trường không,
An bác tín.

Vực thẳm nơi sâu trời sáng trắng,
Soi gương chiếu bóng ảnh tinh thần.
Nhưng mà những đó hư không cả,
Chẳng có tin gì đáng hạnh hân.
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ gia đình thì nhiều bệnh, bệnh nhân thì bất thành, công danh thì lận đận, người đi thì bặt tin, kiện cáo thì thất lợi, tất cả thảy đều không tránh khỏi tai họa thiệt thòi. Người xin phải quẻ này nếu biết tu chỉnh con người, thì chưa hẳn cảnh ngộ đã phải là vô ích.
Ý quẻ nói: Dưới nước trăng hoa, hình bóng trong gương dù đẹp cách mấy đều cũng là hư không, chẳng có chút nào thực tế, có cũng như không. Vậy có gì đáng mừng đáng vui đâu. 
Như vậy những việc mưu cầu bạn chỉ có tiếng mà không có miếng, rút cuộc trở lại không không, chẳng đi đến một kết quả nào nên cẩn thận lo lấy thôi.

Quẻ dạy: Thực tế, chớ quá mơ mộng. Tình trạng đang bế tắc, cần ẩn nhẫn chờ thời. Tài lợi, tính toán chẳng đi đến đâu. Đánh số cũng bất lợi. Số hên: 26, 6, 2, 62, 22, 66, 60, 20.
*Giải :Đừng thả mồi bắt bóng, mau mau tỉnh ngộ kéo hối không kịp.
(Nguồn sưu tầm)