Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 7 - TRUNG BÌNH

Thiên Trạch Lý
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài


Quân tu ngộ, vật ngộ nghi,
Hữu bình lộ, nhiệm khu trì.
Tùy thời biến,
Kiện kiện hàm nghi.

Tỉnh đi, chớ quá hoài nghi,
Con đường bằng thẳng, có gì bận tâm.
Tùy cơ ứng biến công thành,
Rồi đây muôn sự đem lành với ta. 
LỜI BÀN 
Nhân tình đen bạc, thế thái nhạt nồng.
Nhưng nếu ta nắm vững được phương châm hành động, rồi tùy cơ ứng biến, thì cũng có thể gọi là người tuấn kiệt thực thời vụ vậy. Có thế thì mới tránh được lỗi lầm.
Quẻ này cho hay sự cầu xin của người, như đi con đường bằng thẳng. Chớ nên nghi ngờ, và hãy nên tiến tới chẳng có gì trở ngại đâu. Nhưng có điều phải giữ lấy phước đức và ối với người phải tùy cơ khéo léo, đừng làm những gì trái với lương tâm, thì sự cầu xin của người ắt được công thành.
Nên uyển chuyển, tùy thời, tùy thế, mà hành động mới mong thành đạt. Làm như tánh người quân tử. Quân tử tánh như thủy năng phương, năng viên, ủy khúc tùy hành, nghĩa là uyển chuyển tánh tình và công việc như nước, thì chui chỗ nào cũng lọt. Cầu tài cứ tiến tới. Cầu danh cứ hành động. Số hên: 70, 7, 17, 27, 77, 37.
*Giải :Tùy thực tế mà giải quyết khéo léo, mới dần dần đạt mục tiêu.
(Nguồn sưu tầm)