Đăng lúc: 08:32:46 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 70 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Địa Tụy
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Khôn


Mỹ hữu kham,
Kham hữu mỹ.
Thủy hữu chung,
Chung hữu thủy.

Đẹp hay, hay đẹp lắm thay, 
Thủy chung, chung thủy, lúc này sẽ xong. 
Cầu xin nhứt định thành công, 
Ta nên kiên chí, ắt thông vận thời.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ rằng: nếu không con thì được con, không việc thì được việc, không tiền thì được tiền, muốn hôn nhân thì được có vợ chồng, cần giao du bè bạn thì keo sơn một lòng. 
Phàm việc đều có cơ duyên, bởi thế cho nên không có việc gì mà không hòa hợp được. Từ lâu vận xui hạn kẹt, nhưng từ nay về sau, đường đời quyết bằng phẳng hạnh thông. Quẻ này bói rất linh nghiệm nhất khi ta đang thất ý.
Người xin được quẻ này, rất là may mắn vô cùng, như quẻ thơ đã nói rất rõ, chẳng có gì là không may cả. Vậy nhữmg việc cầu xin của người ắt được giải quyết toại nguyện nay mai, nhưng phải kiên chí thì mới nên cầu việc. 

Quẻ dạy: Vận thời hạnh thái. Cần kiên chí là nên công. Hữu chí cảnh thanh gặp thêm vận may nữa, còn hay gì bằng. Cầu tài, cầu danh đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 70, 7, 77, 17, 27, 37.
*Giải:người muốn cầu thiện mỹ phải đi theo con đường chính trực, phải có tinh thần trước sau như một mới thành công.
(Nguồn sưu tầm)