Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 83 - THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Tốn


Ngã hà túc, ngã hà túc,
Hải đông, hà bắc, thành danh lục.
Nhất đoạn thần quang,
Trực xung thiên độc.

Tôi là tinh tú gì trời xanh,
Sông bắc biển đông danh được thành.
Một đoạn hào quang sáng chói lọi, 
Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh.

LỜI BÀN 
Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh, nơi thành danh phải là miền đông bắc. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động, nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. Mọi người tôn vinh ta, quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa, mãi tới lúc bạc đầu.
Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì, tôi là sao sáng gì, mà được thành danh bể đông sông bắc, như một đoạn thần xưng, xung thẳng mây trời xanh, những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả. 
Tất cả việc cầu xin của người, đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại, nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác, vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì, lại được thanh danh vậy. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp, còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy.

Quẻ dạy: Thới Lai Phong Tống, tốt đẹp vô cùng. Lợi danh đều đẹp. Tăm tiếng như cồn. Số rất hạp. Số hên: 88, 33, 80
*Giải:Khéo chọn cách thức hay ho, nếu được người giỏi truyền cho kinh nghiệm, thì kết quả mới nên, giống như có thần hỗ trợ vậy.
(Nguồn sưu tầm)