Đăng lúc: 08:32:42 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 93 - TRUNG TRUNG 

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn


Nghĩ dục hoàn phi vị khả thiên,
Để phòng hỉ xứ nhạ câu liên.
Tiền đồ nhược đắc âm nhân dẩn,
Biến hóa ngư long xuất đại uyên.

Muốn dọn mà đi chưa thể đi, 
Chỗ vui chớ quá lại mê lì.
Tiền đồ nếu được quý nhân giúp,
Biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ mọi việc đổi thay, tình đời khó lường, trong cái vui cũng có cái đáng lo, đáng sợ. Nhưng nếu có kẻ nhầm giúp ta chỉ vẽ cho ta, thì mới có thể dần dần mà tiến thẳng được, và mới có thể rỡ ràng thân thế được.
Quẻ thơ khuyên rằng: Phàm muốn cầu mưu một việc gì, phải quyết chí một lòng và chớ vì lợi nhỏ mà quên lợi to như câu thơ thứ hai nói: Chỗ vui chớ quá lại mê lì. 
Hơn nữa, bạn nên nhân hòa thì mới được người giúp ích công việc sở cầu, được như thế việc mưu chẳng chỉ thành đạt, mà còn thành công một cách phi thường nữa là khác, như hai câu thơ chót nói Tiền đồ nếu được quý nhân dẫn, biến hóa ngư long kiến nghiệp kỳ vậy. 

Quẻ dạy: Cố gắng, nên công lớn. Hãy vì lợi lớn, mà bỏ lợi nhỏ. Cần có quý nhân đưa đường, dẫn lối cho mới hay. Cầu danh, cầu lợi đều hay. Biểu tượng: Rồng. Đánh số tốt. Số hên: 99, 33, 90, 30, 9, 3, 39, 93.
*Giải:Đừng bởi quá mừng mà tối trí—Chớ nên hoan lạc hóa ra phiền.
(Nguồn sưu tầm)