Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ THƯỢNG TẤN 
(Thượng Bình) 


Vận thời đang tấn phát 
Trò khó đoạt khoa thi 
Quẻ này ai chiếm đặng 
Mọi việc tự tâm tuỳ 

Cầu quan, ắt đặng lên ngôi chức 
Việc tính sau này sẽ toại tâm 
Thưa kiện biện tranh rồi đắc lý 
Bệnh nhơn thuyên giảm, khỏi cơn nguy 
Cầu tài đẹp ý, chín phần đặng 
Gã cưới kết hôn, hiệp sắc cầm 
Người ở xứ xa, về chốn cũ 
Ra đi gặp dịp, xứng mưu tầm 

Phật rằng thời vận vượng hưng 
Hoa tiêu phước đến, nhờ chưng làm lành 
Đời nên vì có tu hành 
Công viên quả mãn, mới thành nghiệp gia. 
(Nguồn sưu tầm)