Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ AN TỊNH 
(Hạ Trung) 


Nghĩ nhiều, không quyết định 
Lo tính việc chưa thành 
Nhẫn kiên thì đặng phước 
Giữa phận khỏi tai sanh 

Công danh toan lập không vừa ý 
Việc tính còn nghi, chẳng đặng thành 
Thưa kiện giải hoà , không tổn thất 
Cầu tài bất lợi, chớ nên tranh 
Ra đi an ổn, không chi hại 
Gã cưới kết hôn, việc khó thành 
Nhà cửa bình an không khí tịnh 
Tìm người xa xứ, bặt tin lành 

Phật rằng quẻ ứng tịnh an 
Việc chi toan tính, còn đang trệ trầm 
Nhẫn tâm, thủ phận an thân 
Đợi hồi bỉ cực, lần lần thới lai. 
(Nguồn sưu tầm)