Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ KHAI PHÁT 
(Bình) 


Mắt ong châu bửu hoá 
Đá sanh ngọc sáng loà 
Tài phát cầu mưu đạt 
Hoạ thối, phước lần ra 

Cầu quan sẽ đặng chức quyền nhỏ 
Người ở xa về đến cố hương 
Thưa kiện nên hoà, không tổn thất 
Ra đi an ổn, khỏi tai ương 
Cầu tài sẽ thấy nhiều hi vọng 
Gã cưới kết hôn, gặp kiết tường 
Kẻ bệnh giảm thuyên, lần khoẻ mạnh 
Bán buôn đổi chác, khởi đầu nan 

Phật rằng vận mới hưng lai 
Của tiền, việc tính, từ nay phát lần 
Khuyên người đạo-đức ân-cần 
Công danh do tại nghĩa nhân dựng thành. 
(Nguồn sưu tầm)