Đăng lúc: 08:33:08 28/01/2015 (GMT+7)

QUẺ KHÚC TRỰC

Cử độn nhắm theo thời, 
Cầu tài cậy sức người, 
Gặp ngày mồ kỷ thổ, 
Trăm việc ắt xong xuôi. 

Quẻ ứng cầu tài đặng ít 
Người đau sớm tối khó qua, 
Kẻ đi chẳng vội về nhà, 
Thưc kiện làm ăn thất bại, 
Chổ muốn không trông nên việc, 
Chuyện lo khó đặng vừa lòng, 
Đến thời Trời độ, vận hành thông, 
Buồn trước, vui sau sẽ thấy. 
 
(Nguồn sưu tầm)