Đăng lúc: 08:33:08 28/01/2015 (GMT+7)

QUẺ NHUẬN HẠ
(Trung Thượng) 


Thuyền đắm giữa dòng sâu, 
Khó cầu đặng bửu châu, 
Khá tua ra sức cả, 
Phước đến, dứt ưu sầu. 


Sầu thảm lòng khó giải, 
Sở cầu trăm việc chẳng xong, 
Khá tua lùi bước, đặng thong dong, 
Nương cậy người hay mới tiện, 
Dường thế đêm đông sẵn lửa, 
Cũng như cây héo gặp xuân, 
Đợi mưa qua khỏi, hết phù vận, 
Phát hiện một vần tỏ rạng. 
(Nguồn sưu tầm)