Đăng lúc: 08:33:08 28/01/2015 (GMT+7)

 Quẻ Viêm Thượng
(Trung Bình) 


Nam phương quẻ bất tường, 
Lửa nóng thế khôn đương, 
Kiện cáo văn thơ trệ, 
Vương thêm chút hoạ ương. 


Quẻ ứng nhiều điều lo sợ, 
Thường hay dụ dự trong lòng, 
Thối thì êm việc, tấn thì lòng dòng, 
Nay khá nói theo lối cũ, 
Đương Hạ bông tàn xơ xài, 
Sang Thu Cúc trổ phương phi, 
Tới thời gặp vận, chớ sầu bi, 
Liền thấy tự nhiên nên việc. 
(Nguồn sưu tầm)