Đăng lúc: 08:33:08 28/01/2015 (GMT+7)

 Quẻ Giá Sắc
(Trung Bình) 


Mồ Kỷ ở trung ương, 
Hết Hung gặp kiết tường, 
Sang Trần, Phu Tử khổn, 
Lui tới chửa thông đường. 


Mỗi việc thảy đều ngăn trở, 
Trước hay hao tán của tiền, 
Kẻ đi chẳng vội về liền, 
Người bệnh khôn bề thuyên giảm, 
Việc muốn cầu chưa nên đặng, 
Đừng lo thời vận lươn khươn, 
Lúc này rán giữ kẻo tai ương, 
Sắp tới, tuyệt đường hoạ hại. 
(Nguồn sưu tầm)