Đăng lúc: 08:33:05 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ TẤN BẢO 
(Thượng Kiết) 


Đức tốt nhờ trời hộ 
Khí lành đến cửa nhà 
Quới nhơn thường giúp sức 
Đắc phước, lạc âu ca 

Cầu quan thăng tấn ngôi sang cả 
Việc tính toại tâm mđặng trọn thành 
Thưa kiện biện tranh sau thắng lý 
Bệnh nhơn thuyên giảm, chứng mau lành 
Cầu tài lợi đến, mười phần chắc 
Gã cưới kết hôn loan phụng thành 
Nhà cửa an ninh, phước lạc đến 
Bán buôn đổi chác, lợi càng sanh 

Phật rằng nhà có đức lành 
Phật trời ủng hộ lập thành nghiệp gia 
Thỉ chung gắng giữ đạo nhà 
Một câu sáu chữ DI-ĐÀ chớ quên. 
(Nguồn sưu tầm)