Tướng Số

Vị trí cung Huynh Đệ trên khuôn Mặt
Bạn muốn biết, cung Huynh Đệ nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Huynh Đệ trên khuôn mặt
Vị trí cung Điền trạch trên khuôn mặt
Bạn muốn biết, cung Điền Trạch nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Điền Trạch trên khuôn mặt.
Vị trí cung Nam Nữ trên khuôn mặt
Bạn muốn biết, cung Nam nữ nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Nam nữ trên khuôn mặt
Vị trí cung Nô Bộc trên khuôn mặt
Bạn muốn biết, cung Nô Bộc nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Nô Bộc trên khuôn mặt.
Vị trí cung Thê Thiếp trên khuôn mặt
Bạn muốn biết, cung Thê Thiếp nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Thê Thiếp trên khuôn mặt
Vị trí cung Tật Ách trên khuôn mặt
Bạn muốn biết, cung Tật Ách nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Tật Ách trên khuôn mặt.
Vị trí cung Quan Lộc trên khuôn mặt
Bạn muốn biết, cung Quan Lộc nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Quan Lộc trên khuôn mặt.
Vị trí cung Phúc Đức trên khuôn mặt
Bạn muốn biết, cung Phúc Đức nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Phúc Đức trên khuôn mặt.
Vị trí cung Tương Mạo trên khuôn mặt
Bạn muốn biết, cung Tướng Mạo nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Tướng Mạo trên khuôn mặt.
Bí quyết trong xem tướng Tâm
Tâm là chủ tế của thân, tướng mặt không thể vượt qua được tâm.Trong Ma Y tướng pháp có nói: Không xem tướng mạo đầu tiên mà phải xem tâm trước hết. Đó là nhấn mạnh đến tầm quan trọng...