Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

SỐ 001 - THƯỢNG THƯỢNG KIẾT

XÂM CHỮ
Nguy nguy độc bộ hướng vân gian,
Ngọc diện thiên ban đệ nhất ban.
Phú quí vinh hoa thiên phú nhữ,
Phước như Đông hải thọ Nam san.
DỊCH NGHĨA
Một mình thong thả thưởng vân giang,
Điện ngọc đền vàng nhất phẩm ban.
Phú quí vinh huê thiên tài định,
Phước như biển cả, thọ như san.
Thánh ý: Công danh toại , phúc lộc toàn , kiện hữu lý , bệnh thuyên giảm , điền vụ trúng , hôn nhân tốt , người đi tới.
Tô đông pha giải: Đang ở nơi cao ,tài ba siêu quần . danh đề bảng hổ , công trạng vui mừng , cả đời vinh hiển , do trời sắp đặt , lộc cao phúc dầy, tính mưu thành tựu.
LỜI BÀN
Xâm tốt công danh có lợi dầu ai mạnh nha ngăn trở cũng không làm gì được.
Thuở xưa Hạng Võ cùng Lưu Ban hứa hẹn cùng nhau hễ giẹp được giặc nhà Tần, như ai nhập Bao Trung trước thì làm vua, ai đến sau thì làm tôi. Lưu Ban đế Bao Trung trước, Hạng Võ đến sau mưu hại Lưu Ban mà hại chẳng được vì là chơn mạng nên được thành công và hưởng phú quí. (Truyện Tây Hớn có nói rõ).
Người xin được Xâm này giống như Lưu ban được hưởng phứ quí tốt (tốt lắm).
Xâm đúng câu:
Chuyên tâm khiến chuyển,
Phượng đắc tựu thành.
(Nguồn sưu tầm)