Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 011 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Kinh niên hào sự nhất phiêu tân,
Phú quí vinh huê sốt nhừ thân.
Thùy đạo cơ quan mạng liệu sứ,
Đáo đầu độc lập chuyển thương thần.
DỊCH NGHĨA
Mọi việc năm nay rất tốt tươi,
Vinh hoa phú quí hiển thân người.
Cơ trời xoay đổi nào ai biết,
Sau rốt khổ tâm cũng tại trời.
Thánh ý: Đừng tham cầu , danh chưa toại , faif lộc bình , tụng bất lợi , Người bệnh hung , việc chưa thành , hỏi người đi , đa trở trệ .
Tô đông pha giải: Vận mạng khó thông , việc không như ý , trong cát có hung , sự thật công bằng , chớ nên tham cầu , đi xa bất lợi , nếu như dại làm , phúc đi tai tới .
LỜI BÀN
Công danh tuy có nhưng nhiều kẻ ganh ghét, phải biết tri kỳ vinh, nên thủ kỳ nhục thì mới được. Tài lợi có mà ít, hôn nhân thận trọng, bệnh lâu mệnh, làm ăn nên phòng tiểu nhơn, nhất là nên phòng đàn bà.
Sự tích như Hàn Tín được pong làm Sở Hoài Vuơng làm vua một cõi, bị bà Lữu Hầu lập mưu triệu về trào mà giết chết (Truyện Tây Hớn).
Xâm này đi xa bất lợi,
Xâm đúng câu:
Anh hùng chưa gặp vận,
Phải ẩn nhẩn đợi thời.
(Nguồn sưu tầm)