Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 013 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Quân kim canh giáp vị hạnh thông,
Thả hướng giang đầu tác điếu ông.
Ngọc thố tùng sanh ưng phát tích,
Vạn nhơn đầu thượng sánh anh hùng.
DỊCH NGHĨA
Gặp ngày canh, giáp chưa hạnh thông,
Câu cá đợi thời sánh khương công.
Ngày mẹo là ngày người phát đạt,
Trước muôn người rỏ mặt anh hùng.
Thánh ý: Thời chưa thuận , nên thủ cựu , gặp quan triệu , danh lợi tựu , bệnh chậm thuyên , kiện sau thắng , người đi về , việc an lành .
Tô đông pha giải: Mạng vận khập khiển , mọi việc phải lo , tạm thời thủ cựu , ẩn nhẫn đợi thời , năm tháng qua đi , năm mẹo thích hợp , chờ đến ngày rằm , mới nên hành động .
LỜI BÀN
Xâm này gặp ngày canh ngày giáp thì không tốt, gặp ngày mẹo thì trăm việc gì cũng xong. Hoặc trong tháng 2 thì tốt lắm.
Sự tích ông Khương Tử Nha là một bực nhơn tài chưa gặp thời, phải ẩn nhẩn ngồi câu cá bên sông Vị Thủy. Sau ông Châu Văn Vương rước về làm tướng, đánh giặc lập công lớn mà nên danh phận (xem truyện Phong Thần).
Người xin được quẻ Xâm này ráng chờ vận đến sẻ gặp quới nhơn (Xâm tốt lắm).
Xâm đúng câu:
Anh hùng mới biết anh hùng,
Gặp nhau giữa chốn trần ai mới là.
(Nguồn sưu tầm)