Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 016 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Vạn sự vưu vưu nan biện minh,
Bất như tức liển thả qui canh.
Bảnh nhơn phiến hoặc quân hưu thịnh,
Thử sự dương mưu thân đệ huynh.
DỊCH NGHĨA
Muộn sự gay go tỏ bày,
Chẳng bằng lui bước trở về cày.
Người ngoài xúi giục xin đùng thính,
Huynh đệ trong thân phải tỏ bày.
Thánh ý: Tụng khó rỏ , danh lợi không , người đi tới , hôn chưa thành , bệnh có tà , tài chớ tham , sau được lợi .
Tô đông pha giải: Việc kiện chưa quyết , tạm thời nên hòa , người ngoài dèm pha , đất nổi phong ba , đừng có dể tin , tự sa vào lưới , tính chi anh em , ai được đâu nào .
LỜI BÀN
Kiện thưa khó, bệnh phải cầu thầy và van vái, chuyện gì nên bàn tính trong nhà, chớ tin kẻ ngoài gièm xiểm.
Sự tích trong nhị thập tứ hiếu là Vương Tường vì mẹ đau thèm cá, Vương Tường chẳng quản thời tiết lạnh đi ra khe suối tìm cá cho mẹ ăn. Vì lòng chí hiếu nên thiên hạ ai cũng khen Vương Tường, sự tích lưu để muôn đời.
Cho nên có câu:
Hiếu chí ư thiên tắc phong vũ thuận
Hiếu chí ư địa tắc vạn vật hóa thạnh
Hiếu chí ư nhơn tắc chúng phước lai lâm
Người xin quẻ Xâm này ăn ở có hiếu nghĩa thì ơn trên phò hộ mà nên. Trước xấu sau tốt.
(Nguồn sưu tầm)