Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 018 - TRUNG BÌNH

XÂM CHỮ
Tri quân chi nghi thị không hoa,
Để sự mang mang vị hửu nhai.
Lao bá khước căn đạp thật địa,
Thiên vị thiên ứng vỉnh vô sai.
DỊCH NGHĨA
Người đừng toan nghĩ chuyện mênh mông,
Những chuyện mịt mờ chớ có trông.
Gắng chí nương theo đường lối cũ,
Làm lành lanh trả, luật thiên công.
Thánh ý: Danh lợi khó , sau mới thông , bệnh cầu thần , tụng đừng đấu , người đi trể , việc khó tựu , nên hướng thiện , cầu hộ phước .
Tô đông pha giải: Việc làm chưa thành , không nên bắt chước , tạm phải đợi thời , gấp hại đến mình , lòng nên hướng thiện , khấn thần cầu an , chuyễn họa thành phước , khỏi bị đa đoan .
LỜI BÀN
Thánh ý thì người xin quẻ Xâm này đừng có cao vọng, đừng tính chuyện mênh mông, giữ phận thủ thường mà đợi thời.
Cũng như cổ tích là Mạnh Thường quân trong nhà luôn luôn có 3.000 tân khách ăn uống lu bù. Mạnh Thường Quân bị vua lấy lại những đất đã phong, Mạnh Thường Quân không còn tiền của để thiết đãi thì khách đi hết , chỉ còn một người là Phùng Hoan, sau nhờ người này vãn cứu thanh danh cho họ Mạnh . (xem truyện Đông Chu Liệt Quốc).
Xâm này nên an phận mà chờ quới nhơn.
Xâm đúng câu:
Sớm đầy tối đã lưng,
Nhơn tình đời như thế.
(Nguồn sưu tầm)