Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 021 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Giả quân túc tích kiết thành oan,
Kim nhựt tương phùng na đắc duyên.
Hào bá kinh văn đa phúng tụng,
Kỳ cậu hộ nội bảo thuyền quyên.
DỊCH NGHĨA
Vì người kiếp trước kết oan khiên,
Tuy gặp mặt mà đâu phải duyên.
Kinh tụng cho nhiều lo niệm phật,
Cầu cho con mạnh, vợ bình yên.
Thánh ý: Việc khó thành , đi không hợp , tụng hữu lý , bệnh do oán , cầu thần giải , nếu làm tham , sau bị bại.
Tô đông pha giải: Có thù oán cũ , làm việc tùy duyên , gắp làm việc thiện , bảo hộ bình yên , tạo nhiều việc tốt , lòng nên cầu trời , hóa dử nên lành , tự có phước tới .
LỜI BÀN
Làm ăn gặp thời vận đảo điên, rá cầu trời phật mới được bìng an. Tài chưa có, đi xa không thành, hôm nhân trở ngại, kiện thưa thất lý, mọi việc nên ẩn nhẩn mà chờ thời.
Sự tích như Tôn Tẩn cùng Bàn Quyên kết làm anh em chí thân và là đồng đạo. Bàng Quyên vì ganh tài nên mưu hại Tôn Tẩn nhiều phen. (Xem truyện Xuân Thu Oanh Liệt).
Người xin được quẻ này nên lấy đức mà ăn ở thì việc xấu trở nên tốt, ví như Tôn Tẩn tha thứ cho Bàng Quyên vậy.
Xâm đúng câu:
Thung dung hòa huởn,
An phận tùy duyên.
(Nguồn sưu tầm)