Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 023 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Huê khai, huê tạ tại xuân phong,
Quới, tiện cùng, thông các hửu thời.
Tiện tử vinh huê kim dĩ hí,
Đào đầu vạn sự tổng thành không.
DỊCH NGHĨA
Hoa khai hoa héo tại xuân phong,
Trăm tuổi, giàu nghèo trời đã định.
Công danh phú quí đã rũ sạch,
Đáo để ra rồi cũng như không.
Thánh ý: Danh cùng lợi , giống như hoa , tụng bất thắng , bệnh tăng thêm , hôn chưa hợp , người đi hiểm , việc khó tựu , làm âu sầu .
Tô đông pha giải: Tất cã mọi việc , có thành có bại , Trước làm như ý , nhưng sau thành bại , trong lành có dử , cực sanh trong nhàn , nếu không làm hiểm , được gặp việc vui .
LỜI BÀN
Công danh phú quí như mây bay gió lốc, kiện thưa nên hòa, có bệnh mà rán cầu khẩn ơn trên, hôn nhân trở ngại, đi xa bất lợi, người đi xa chưa về có thai sanh đẻ bình an.
Sự tích như Ngô Phù Sai cất quân đi đánh nước Việt, Việt Vương Câu Tiễn bị thua to, phải qua bên Ngô làm con tin 3 năm. Sau được Ngô cho về nước Việt, Việt Vương đem nàng Tây Thi dâng cho Ngô Phù Sai, vì Phù Sai nịch ái Tây Thi nên bỏ bê việc binh. Câu Tiễn thừa cơ cất binh báo thù cho nước Việt. (xem Đông Chu Liệt Quốc).
Người xin được quẻ Xâm này ví như Câu Tiễn, phải ẩn nhẩn mà đợi thời.
Xâm đúng câu:
Việc tinh còn trở ngại,
Nên danh cũng có ngày.
(Nguồn sưu tầm)