Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 027 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ
Thế gian vạn vật các hửu củ,
Nhứt hiệp, nhứt hào quân mạt thủ.
Anh hùng hào kiệt tự thiên sanh,
Giả tu bộ bộ tuần qui củ.
DỊCH NGHĨA
Thế gian vạn vật đều có chủ.
Hột thóc, mảy lông chớ có màng.
Hào kiệt, anh hùng trời đã định,
Phải gìn từng bước chớ sai đàng.
Thánh ý: Tụng chớ mừng , bệnh cần trị , danh cùng lợi , mệnh như tre , người đi muộn , hôn chưa định , mọi việc cần , nên an phận .
Tô đông pha gải: Phú quí phân định , không nên cưỡng cầu , nếu có làm sai , sau phải ưu sầu , Tạm nên thủ cựu , phải dừng đường tiến , cố sức mà làm , tự chuốc lôi thôi .
LỜI BÀN
Kiện thưa nên hòa, bệnh cầu thầy, danh lợi tại mạng của mỗi người mà trời định sẵn, hôn nhân xét kỹ, cầu tài chớ quá tham.
Sự tích xưa vua nhà Minh muốn đốn cây đại thọ, xin quẻ Xâm này bàn mà không đốn, và có anh học trò xin quẻ Xâm này đặng mà thi đậu trong mùa xuân, và một ông thầy tu đắc đạo tại quận Giang Đông.
Xâm này trước xấu sau tốt.
Xâm đúng câu:
Trời cho rồi sẽ thấy,
Khuyên người chớ ưu nghi.
(Nguồn sưu tầm)