Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 003 - TRUNG KIẾT

XÂM CHỮ
Y thực tự nhiên sanh xứ hửu.
Khuyến quân bất dung khổ tâm,
Dân nâng hiến để tốn trung tính.
Khước lộc lại thành, họa bất xâm.
DỊCH NGHĨA
Cơm áo ở đâu cũng có thức,
Khuyền người chớ nhọc đêm toan tính.
Giữ dạ thảo ngay vẹn tấm lòng,
Phước đến rồi họa phải tiên.
Thánh ý: Hỏi danh lợi , Phải có thời , Tụng hòa tốt , bệnh trị dứt ,cầu tài bình , hôn chưa hợp , Nên cẩn phòng , tránh ưu phiền .
Tô đông pha giải: Phú quí tiền định , sao cần nghỉ suy , cố mà phí sức , ngược lại u sầu , phải đợi quí nhân , giúp thời hợp lý , Trời cao phò trì , hữu hỷ vô bi .
LỜI BÀN
Xâm tốt bậc trung chớ không tốt lắm, làm ăn phải dè dặt, chậm rải mà chờ cơ hội, kiện thưa nên hòa, cầu hôn nên thận trọng, việc làm nên phòng tiểu nhơn.
Sự tích Cổ Nghi gặp vua Hớn Văn Đế mà nên danh phận.
Xâm này cũng tin người mà cũng nên đề phòng người. Mạc tín trực trung, ta phòng nhơn bất nhơn, bịnh phải đổi thầy, đi xa không lợi.
Xâm đúng câu:
Lên yên còn dụ dự,
Ra đi gặp bạn lành.
(Nguồn sưu tầm)