Đăng lúc: 07:00:00 01/01/1970 (GMT+7)

 SỐ 031 - TRUNG KIẾT

XÂM CHỮ
Thu đông tác sự chi tầm thường,
Xuân đáo môn đình tạm kiết xương.
Thiên lý tin âm phủ viễn vọng,
Huyên đường khoái lạc tự an.
DỊCH NGHĨA
Thu đông mọi việc cũng tầm thường,
Xuân đến gia đình được kiết xương.
Ngàn dặm tin lành trông sẽ đến,
Mẹ cha vui vẽ được an khang.
Thánh ý: Tụng chậm lý, bệnh chậm lành, tài cầu được, danh mới phát, người đi gần, hôn nhân tốt, gia đạo cát, phúc lộc hưng.
Tô đông pha giải: Trăm việc mưu tính, thu đông trung bình, xuân tới mưu tính, sau trước thuận hanh, đi xa tin tới, các việc điều thành, gia đạo tốt lành, giử được bình an .
LỜI BÀN
Kiện thưa nên hòa, bệnh mau lành, cầu tài thì hạp mùa xuân, mùa thu, đông thì trung bình, có tin lành vui vẻ, hôn nhơn hạp ý, có người giúp đỡ.
Sự tích ông Châu Công giải chiêm bao có người đi qua biển, người đi qua biển tức là điềm lành, tai nạn qua khỏi, mọi sự hạnh thông.
Xâm tốt, nên ăn ở cho phải đạo, trời sẽ ban thêm phước.
Xâm đúng câu:
Xuân về vạn vật tốt thay,
Muôn hồng ngàn tía ấy ngày vinh quang.
(Nguồn sưu tầm)